Bhad Gatha - Sangram Karki - Part 2

Author: Jhusiya Damai
Year: 1997
Card image