Bhad Gatha - Sangram Karki - Part 1

Author: Jhusiya Damai
Year: 1997
Card image