Bhad Gatha - Sangram Karki - Part 3 & Bhima Kathait - Part 1

Author: Jhusiya Damai
Year: 1997
Card image